Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op ieder contract en/of getekende offerte tussen Yellow Wings Flight Simulator hierna benoemd als YW en een opdrachtgever (particulier of bedrijf) hierna benoemd als “opdrachtgever”, waarop YW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met YW, waarbij derden worden ingeschakeld door YW.
 3. Deze leverings voorwaarden zijn ook van toepassing op de medewerkers van YW en de eigenaar.
 4. De inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing in de overeenkomst met YW
 5. Als één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. YW en de Opdrachtgever zullen in dat geval altijd in overleg treden om gezamenlijk nieuwe bepalingen overeen te komen, in lijn met de nietig verklaarde bepalingen.
 6. Als niet duidelijk is hoe één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden uitgelegd dient te worden, dan dient de uitleg in lijn met deze bepalingen te worden bezien.
 7. Als er zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze leveringsvoorwaarden geregeld is, dan zal deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. In het geval dat YW niet een strikte naleving van deze voorwaarden wil claimen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. YW heeft nog steeds het recht om in andere gevallen wel de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Aanbod en offertes

 1. Elk aanbod en elke offerte van YW zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor effectuering van de opdracht is gesteld. Indien geen termijn van uitvoering is gesteld, kan aan het aanbod of de offerte niet geldig blijven in het geval het product waarop dit aanbod of deze offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is. YW zoekt in dat geval samen met de klant naar een vergelijkbare oplossing.
 2. In het geval van een vergissing in de offerte, waarbij de Opdrachtgever in alle redelijkheid kan begrijpen dat het aanbod of de offerte niet in lijn andere aanbiedingen of offertes ligt, kan YW niet gehouden worden aan deze afwijkende aanbieding of offerte. Deze wordt dan nietig verklaard. YW is in dat geval gehouden een nieuw aanbod of offerte te leveren, die wel correct is.
 3. De in een aanbod of offerte vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Voor profit/not for profit bedrijven zijn de vermelde prijzen exclusief BTW. Dit geldt ook voor eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. BTW wordt apart op elke factuur voor bedrijven vermeld en de factuur voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.
 4. Als de aanvaarding/effectuering (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in het aanbod of de offerte opgenomen aanbod dan is YW daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij YW met de Opdrachtgever overeenstemming bereikt over de veranderingen en de meer/minderprijs die daar bij hoort.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave is het niet mogelijk dat er slechts een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, wordt afgenomen door de Opdrachtgever. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders, tenzij daarover tussen YW en de Opdrachtgever schriftelijke afspraken worden gemaakt.

artikel 3 Bepalingen m.b.t. de overeenkomst tussen YW en de Opdrachtgever, v.w.b. de inhoud en tijdspad van opdrachten, annulering, wijzigingen en prijsverhogingen,

 1. Opdrachten kunnen alleen bevestigd worden door rechtsgeldige ondertekening en retourzending door de Opdrachtgever van het schriftelijke of digitale (mail) aanbod of de offerte die YW heeft aangeboden.
  Na ondertekening is de Opdrachtgever gehouden het aanbod af te nemen, op basis van de elementen van de opdracht zoals in het aanbod of de offerte zijn vermeld. De termijn waarbinnen de opdracht geëffectueerd moet worden is een jaar. Als de Opdrachtgever het aanbod niet wenst af te nemen, is hij gehouden het overeengekomen bedrag in de offerte te voldoen.
 2. De overeenkomst tussen YW en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn stelt de Opdrachtgever YW schriftelijk in gebreke en stelt YW in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn alsnog haar deel van de overeenkomst geheel na te komen.
 4. YW heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. In het geval van het uitvoeren van een opdracht door YW of door YW ingehuurde derden op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. De levering van het aanbod geschiedt af bedrijf van YW. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is YW gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. In het geval de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd kan YW de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, die YW nodig heeft om in alle redelijkheid de opdracht te kunnen uitvoeren, ruim voor de uitvoering van de opdracht aan YW ter hand worden gesteld. Als die benodigde gegevens niet tijdig in bezit zijn van YW, heeft YW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten om de informatie te verwerken in de opdracht. Evt. optredende extra kosten worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. YW is niet aansprakelijk voor schade door te laat/ onvolledig aanleveren de gevraagde informatie, waardoor de uitvoering moet worden verlaat. Ook bij onjuiste informatie is YW niet aansprakelijk voor daar direct uit voortvloeiende schade.
 9. Als blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst door YW niet in alle redelijkheid kan plaatsvinden, zal de overeenkomst door beide partijen in onderling overleg worden aangepast, zodat de overeenkomst in de geest van wat er is overeengekomen kan worden uitgevoerd door YW. Deze aanpassingen kunnen leiden tot een meer- of minderprijs ten opzichte van de eerdere overeenkomst en beide partijen committeren zich aan de nieuwe overeenkomst, of ontbinden de overeenkomst in het geval beide partijen er niet uit komen. YW zal daartoe vooraf een prijsopgave aan de Opdrachtgever doen toekomen.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, wordt de uitvoering niet eerder geëffectueerd dan nadat YW en de Opdrachtgever daar mee akkoord zijn gegaan, ook met de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten. Na een akkoord wordt de opdracht conform de afspraken uitgevoerd.
 11. Een door de Opdrachtgever gedaan verzoek tot wijziging kan door YW worden geweigerd als dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. In het geval de Opdrachtgever de verplichtingen in de overeenkomst niet nakomt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade bij YW die daardoor direct of indirect is ontstaan.
 13. In het geval van vaste prijsafspraken met de Opdrachtgever, is YW gerechtigd de prijs te verhogen, zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of een stijging van de prijs van lonen en/of gebruiksmaterialen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.
 14. In het geval de prijsstijging zoals aangegeven in artikel 13 meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan kan de Opdrachtgever de opdracht ongeldig verklaren tenzij YW alsnog de opdracht wil uitvoeren op basis van de oorspronkelijke prijs.
 15. Yellow Wings Vliegtickets hebben een geldigheidsduur van één jaar na uitgiftedatum. Deze datum staat op het ticket vermeld. Deze tickets kunnen niet in contanten worden ingewisseld.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. YW heeft het recht om haar nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. In het geval YW informatie heeft uit betrouwbare bron dat de Opdrachtgever zijn verplichting niet na zal komen kan YW een voorschot vragen om in elk geval een deel van de aangegane verplichting door de Opdrachtgever vergoed te krijgen. Pas na het betalen van het voorschot door de Opdrachtgever, zal YW haar deel van de overeenkomst naar behoren uitvoeren.
 2. YW is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er omstandigheden zijn die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken of als er omstandigheden zijn die het YW in alle redelijkheid niet mogelijk maken een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst na te komen. Opdrachtgever en YW gaan daarover in overleg en ontbinding is alleen mogelijk als beide partijen er niet uit komen.
 3. Bij ontbinding van de overeenkomst is de Opdrachtgever gehouden de evt. kosten die YW heeft moeten maken om de opdracht uit te kunnen voeren, te betalen.
 4. Als YW op basis van de inhoud van artikel 4.2 en 4.3 tot ontbinding van de overeenkomst overgaat, is YW gevrijwaard van vergoeding van schade en kosten die bij de Opdrachtgever zijn ontstaan als gevolg van deze ontbinding.
 5. In het geval de ontbinding van de overeenkomst aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is YW gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Als de Opdrachtgever zijn verplichtingen, die uit de overeenkomst voortvloeien, niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding van de zijde van YW rechtvaardigt, is YW gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van de kant van YW tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Als een opdracht met werkzaamheden door derden, ingehuurd door YW als deel van de opdracht, door YW wordt opgezegd, zal YW ervoor zorgen dat het gedeelte door derden in overleg met de Opdrachtgever wordt overgedragen aan die derden, tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht voor YW extra kosten oplevert, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het YW vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting van de kant van YW tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van YW op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. In het geval de Opdrachtgever een ondertekende overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht in de aanloop naar de uitvoering van de opdracht en de daarvoor bestelde goederen of materialen, als ook vergoeding voor gemaakte arbeidsuren in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever.
 10. De Opdrachtgever kan getekende overeenkomsten voor opdrachten annuleren. Daarvoor worden de volgende kosten in rekening gebracht.
  1. tot 14 dagen voor het uitvoeren van de opdracht aan de hand van de datum die is overeengekomen, wordt 15% van de prijs in de overeenkomst ex BTW in rekening gebracht.
  2. tot 7 dagen voor het uitvoeren van de opdracht aan de hand van de datum die is overeengekomen, wordt 30% van de prijs in de overeenkomst ex BTW in rekening gebracht.
  3. Vanaf 3 dagen (72 uur) voor het uitvoeren van de opdracht aan de hand van de datum die is overeengekomen, wordt 60% van de prijs in de overeenkomst ex BTW in rekening gebracht.
  4. Vanaf 24 uur voor het uitvoeren van de opdracht aan de hand van de datum die is overeengekomen, wordt 100% van de prijs in de overeenkomst ex BTW in rekening gebracht. 

artikel 5 Inzake Overmacht

 1. YW is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Hieronder valt o.a. te verstaan technische mankementen aan apparatuur en slechte weersomstandigheden ( zie ook artikel 4)
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop YW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor YW niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van YW of van derden daaronder begrepen. YW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat YW zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. YW kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover YW ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is YW gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door YW aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door YW aangegeven. YW is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. YW heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. YW kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. YW kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan YW verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien YW echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst YW geleverde blijft eigendom van YW totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met YW gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door YW geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van YW veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om YW daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan YW ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is YW gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens YW bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval YW zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan YW en door YW aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van YW zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door YW te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. YW kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door YW verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van YW, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar YW geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan YW te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan YW te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat YW in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient YW in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij YW opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal YW de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van YW, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan YW te retourneren en de eigendom daarover aan YW te verschaffen, tenzij YW anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van YW daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens YW en de door YW bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de door YW aangeboden programma’s zijn geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Indien YW aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. YW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YW is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien YW aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van YW beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van YW is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. YW is verzekerd voor aansprakelijkheidsverzekering aan derden voor een maximum van € 1.250.000,– per gebeurtenis. (alle deelnemers en/of inzittenden). YW is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van YW aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan YW toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. YW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van YW of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. De vliegsimulator maakt gebruik van een geprojecteerd visueel systeem met een willekeurige en niet instelbare beeldverversingsfrequentie. Dit kan bij sommige opdrachtgevers een gevoel van misselijkheid, draaierigheid of onwelzijn veroorzaken. Opdrachtgevers met bekende problemen aan het evenwichtsorgaan of epilepsie patiënten kunnen alleen op eigen risico deelnemen aan de programma’s.

artikel 10 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart YW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan YW toerekenbaar is. Indien YW uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden YW zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is YW, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van YW en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. YW behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. YW heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij YW partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland een woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van YW is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft YW het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg.